23. Februar 2019, 14:39:19 *
Dobrodošli, Gost. Molim vas prijavite se ili se registrujte.
Da niste izgubili svoj aktivacioni e-mail?

Prijavite se korisničkim imenom, lozinkom i dužinom sesije
 
Stranice: [1]   Idi dole
  Štampaj  
Autor Tema: Syngenta - program zaštite  (Pročitano 10343 puta)
0 članova i 1 gost pregledaju ovu temu.
dioda
Osnivač foruma
*****

Van mreže Van mreže

Pol: Muškarac
Starost: 38
Lokacija: Novi Sad
Poruke: 1.434

OS:
Windows XP
Browser:
Firefox 2.0.0.14


« Poslato: 10. Maj 2008, 17:59:00 »


Program zaštite vinove loze od prouzrokovača bolestiU pro­gra­mu za­šti­te vi­no­ve lo­za ve­o­ma je va­žno po­zna­va­nje uslo­va za po­ja­vu i raz­voj obo­lje­nja i šte­to­či­na, kao i sred­sta­va za nji­ho­vo su­zbi­ja­nje. U za­šti­ti lo­ze, kao i u za­šti­ti dru­gih kul­tu­ra uop­šte, po­treb­no je po­što­va­ti sle­de­ća tri pra­vi­la:

• vre­me pri­me­ne pre­pa­ra­ta za za­šti­tu
• teh­ni­ka pri­me­ne i kva­li­tet tre­ti­ra­nja
• iz­bor pre­pa­ra­ta

Za sva­ki pre­pa­rat po­treb­no je da se u pro­gra­mu za­šti­te pri­me­ni u pra­vo vre­me, ka­da se uzroč­ni­ci obo­lje­nja ili šte­to­či­ne na­la­ze u ose­tlji­voj fa­zi. Ta­da će se oso­bi­ne pre­pa­ra­ta naj­bo­lje is­ko­ri­sti­ti. Po­red fa­ze raz­vo­ja uzroč­ni­ka obo­lje­nja ili šte­to­či­ne, za efi­ka­snost za­šti­te ve­o­ma su va­žni kli­mat­ski fak­to­ri, od­no­sno vre­men­ske pri­li­ke. U uslo­vi­ma su­vog i to­plog vre­me­na mo­gu­ći su du­ži in­ter­va­li u pri­me­ni fun­gi­ci­da pro­tiv pro­u­zro­ko­va­ča pla­me­nja­če. Ta­da je ve­ća opa­snost od po­ja­ve pe­pel­ni­ce. U ne­sta­bil­nim vre­men­skim uslo­vi­ma, ka­da su če­ste ki­še, a lo­za se na­la­zi u fa­zi buj­nog po­ra­sta, po­treb­no je pri­me­ni­ti fun­gi­ci­de si­ste­mič­nog de­lo­va­nja, ko­je ka­rak­te­ri­še br­zo usva­ja­nje, bez opa­sno­sti od is­pi­ra­nja, i kre­ta­nje bilj­nim so­ko­vi­ma do svih de­lo­va, uklju­ču­ju­ći i no­vi pri­rast.
tretiranjeSred­stva za za­šti­tu vi­no­ve lo­ze pri­me­nji­va­ti ure­đa­ji­ma ko­ji omo­gu­ća­va­ju na­sta­nak sit­nih ka­pi, nji­ho­vu do­bru dis­ti­bu­ci­ju i do­bru po­krov­nost li­sta i dru­gih de­lo­va. U za­šti­ti lo­ze, u za­vi­sno­sti od buj­no­sti čo­ko­ta i fa­ze raz­vo­ja po­treb­no je upo­tre­bi­ti 400-600 l ras­tvo­ra pre­pa­ra­ta na 1 ha u po­čet­nim tre­ti­ra­nji­ma, 600-800 l/ha u pe­ri­o­du po­sle cve­ta­nja, i 1400-1600 l/ha od fa­ze šar­ka do ber­be.

Pri iz­bo­ru pre­pa­ra­ta za za­šti­tu lo­ze va­žno je obra­ti­ti pa­žnju na nji­hov me­ha­ni­zam de­lo­va­nja. U ci­lju efi­ka­snog de­lo­va­nja, pre sve­ga fun­gi­ci­da, ko­ri­sti­ti sredstva vi­še he­mij­skih gru­pa, raz­li­či­tog me­ha­ni­zma de­lo­va­nja, i ni­ka­da ne oba­vlja­ti vi­še od dva „ve­za­na“ tret­ma­na istim sred­stvom. Vo­di­ti ra­ču­na o mak­si­mal­nom bro­ju pri­me­ne jed­nog pre­pa­ra­ta u to­ku ve­ge­ta­ci­je.

Za za­šti­tu od pla­me­nja­če zah­te­vi­ma kva­li­te­ta pre­pa­ra­ta i efi­ka­sno­sti od­go­va­ra Ri­do­mil Gold Com­bi 45 WG. Ovaj fun­gi­ci­d pra­vil­no pri­me­nje­n od fa­ze 3 li­sta do kra­ja cve­ta­nja do­ka­zu­ju svo­je vr­hun­sko de­lo­va­nje sva­ke go­di­ne. Pro­tiv pe­pel­ni­ce u ovom pe­ri­o­du efi­ka­san je To­pas 100 EC. Ra­ni­jom pri­me­nom sum­po­ra, u pre­pa­ra­tu Thi­o­vit Jet 80 WG, spre­ča­va se ra­na po­ja­va pe­pel­ni­ce.

Pla­me­nja­ča mo­že na­pa­sti bo­bi­ce sve dok ne ne do­stig­nu ve­li­či­nu zr­na gra­ška, 5-7 mm dok ne do­bi­ju vo­šta­nu pre­vla­ku, ma­da je in­fek­ci­ja mo­gu­ća i na­kon to­ga pre­ko pe­telj­ki na ko­ji­ma su sto­me još otvo­re­ne. U ovom pe­ri­o­du pre­po­ru­ču­je se upo­tre­ba fun­gi­ci­da Qu­a­dris Max, ko­ji efi­ka­sno šti­te gro­zdo­ve i li­sto­ve od pla­me­nja­če i pe­pel­ni­ce, ali i cr­ne pe­ga­vo­sti i cr­ve­ni­la li­sta.

Si­va trulež je obo­lje­nje če­sto na lo­zi u fa­zi na­kon cve­ta­nja. Ta­da se stva­ra­ju po­volj­ni uslo­vi za po­ja­vu i raz­voj ovog obo­i­lje­nja. Na­kon opa­da­nja cvet­nih ka­pi­ca po­ja­vlju­ju se ma­le po­vre­de ko­je su ide­al­na me­sta za in­fek­ci­ju. Naj­ve­će šte­te si­va ple­san pri­či­nja­va na gro­zdo­vi­ma, po­seb­no u uslo­vi­ma vi­so­ke vla­žno­sti i to­plo­te na sor­ta­ma ko­je for­mi­ra­ju buj­ne i zbi­je­ne gro­zdo­ve, tan­ke po­ko­ži­ce bo­bi­ce. Po­red pre­ven­tiv­nih agro­teh­nič­kih me­ra, ume­re­ne pri­me­ne azo­ta, ukla­nja­nja li­sto­va oko gro­zda u slu­ča­ju ve­li­ke li­sne ma­se da bi se omo­gu­ći­lo što ve­će pro­ve­tra­va­nje, ve­o­ma je va­žna pra­vil­no usme­re­na pri­me­na fun­gi­ci­da. Pre­ma ste­pe­nu ose­tlji­vo­sti lo­ze po­sto­je če­ti­ri ter­mi­na za za­šti­tu od si­ve ple­sni, (1) u fa­zi pre­cve­ta­va­nju, na­kon opa­da­nja cvet­nih ka­pi­ca (2) u vre­me za­tva­ra­nja gro­zda, (3) u fa­zi šar­ka, od­no­sno pro­me­ne bo­je bo­bi­ce, ka­da se u nju­i­ma po­ve­ća­va sa­dr­žaj še­će­ra i opa­da pri­rod­na ot­por­nost, i (4) u do­ba zre­nja, naj­ka­sni­je 28 da­na pred ber­bu. Pri­me­na vr­hun­skog fun­gi­ci­da za su­zbi­ja­nje si­ve truleži Switch 62,5 WG, mo­gu­ća je ka­da je ve­ro­vat­no­ća za in­fek­ci­ju naj­ve­ća, pa se kao naj­po­god­ni­je vre­me za nje­go­vu pri­me­nu pre­po­ru­ču­je:

• kod ra­nih i sred­nje ra­nih sor­ti, 1. pu­t u vre­me za­tva­ra­nja gro­zda, a 2. put u vre­me šar­ka;
• kod ka­snih sor­ti, 1. put u vre­me šar­ka i 2. put če­ti­ri ne­de­lje pre ber­be.

Program zaštite vinove loze od štetočina

Naj­če­šće i opa­sne šte­to­či­ne vi­no­ve lo­ze u nas su gro­žđa­ni smo­tav­ci. Di­rekt­ne šte­ta usled nji­ho­vog pri­su­stva po­ne­kad i ni­su vred­ne pa­žnje. Mno­go insekticidizna­čaj­ni­je šte­te na­sta­ju in­di­rekt­no, jer is­hra­nom smo­tav­ci stva­ra­ju po­vre­de na bo­bi­ca­ma ko­je su vra­ta za ulaz glji­ve Bo­trytis ci­ne­ra, uzroč­ni­ka si­ve tru­le­ži.
Pe­pe­lja­sti gro­zdov smo­ta­vac ima tri ge­ne­ra­ci­je i pre­po­ruč­lji­vo je su­zbi­ja­ti pr­vu i dru­gu. Žu­ti smo­ta­vac ima dve ge­ne­ra­ci­je go­di­šnje.

Vre­me tre­ti­ra­nja se od­re­đu­je na osno­vu ulo­va lep­ti­ra fe­ro­mon­skim klop­ka­ma. Tre­ti­ra­nje se vr­ši u vre­me in­ten­ziv­nog le­ta lep­ti­ra, 8-10 da­na na­kon po­ja­ve pr­vog lep­ti­ra.

Za su­zbi­ja­nje smo­ta­va­ca vi­no­ve lo­ze pre­po­ru­ču­je se pri­me­na in­sek­ti­ci­da Match 050 EC i In­se­gar 25 WG. Na­ve­de­ni pre­pa­ra­ti pri­pa­da­ju re­gu­la­to­ri­ma raz­vo­ja in­se­ka­ta, spre­ča­va­ju­ći pi­lje­nje ja­ja ili pre­la­zak gu­se­ni­ce u sta­di­jum lut­ke.

Vre­me pri­me­ne je od pre­sud­nog zna­ča­ja za efi­ka­sno de­lo­va­nje. Pre­pa­ra­te tre­ba pri­me­ni­ti pred po­la­ga­nje ja­ja, ka­ko bi ja­ja bi­la po­lo­že­na na de­po­zit pre­pa­ra­ta, u vre­me po­la­ga­nja ja­ja jer de­lu­je ovi­cid­no i na ja­ja sta­ra do 24 ča­sa, ili u vre­me pi­lje­nja pr­vih lar­vi da bi se spre­čio nji­hov da­lji pre­o­bra­žaj.

Match 050 EC ima od­lič­nu ot­por­nost na is­pi­ra­nje ki­šom i du­go­traj­no de­lo­va­nje, i do 20 da­na. Zbog spe­ci­fič­nog na­či­na de­lo­va­nja ne­ma op­sa­no­sti od po­ja­ve re­zi­stent­no­sti šte­to­či­na, ne­ma ne­ga­tiv­nog de­lo­va­nja na ko­ri­sne in­sek­te, pa se pri­me­nju­je u pro­gra­mu in­te­gral­ne za­šti­te lo­ze.

U re­o­ni­ma sa po­ja­vom fi­to­pla­zamtskog obo­lje­nja zla­ta­stog žu­ti­la vi­no­ve lo­za oba­ve­zno je su­zbi­ja­nje vek­to­ra fi­to­pla­zme. To je ci­ka­da Scap­ho­i­des ti­ta­nus. Vre­me po­ja­ve i ak­tiv­no­sti ovog inesk­ta od­re­đu­ju se na osno­vu pre­gle­da vi­no­gra­da ili pre­po­ru­ke prog­no­zne slu­žbe. Za su­zbi­ja­nje na­ve­de­ne ci­ka­de por­treb­na su obič­no dva tret­ma­na, a mo­že se ko­ri­sti­ti Ka­ra­te Zeon.

Preparati za zaštitu vinove loze


Pred­lo­že­ni pro­gram za­šti­te vi­no­ve lo­ze je in­for­ma­ti­van i po­treb­no ga je pri­la­go­di­ti kli­mat­skim uslo­vi­ma u ko­ji­ma se ga­ji vi­no­va lo­za, vr­sta­ma bo­le­sti i šte­to­či­na­ma i ja­či­ni na­pa­da.
Raz­ma­ci iz­me­đu po­je­di­nih tre­ti­ra­nja na­ve­de­ni su pri opi­su po­je­di­nih pre­pa­ra­ta i za­vi­se od in­ten­zi­te­ta na­pa­da pro­u­zro­ko­va­ča bo­le­sti i šte­to­či­na.
U za­vi­sno­sti od vre­men­skih pri­li­ka, za uspe­šnu za­šti­tu od pe­pel­ni­ce, pre­po­ru­ču­je­mo da se uz sva­ko pr­ska­nje do­da­je sum­por.


Sačuvana
Stranice: [1]   Idi gore
  Štampaj  
 
Prebaci se na:  

UseBB Port by Gaia Powered by SMF 1.1.20 | SMF © 2006-2007, Simple Machines | Srpski prevod: Jovan Turanjanin


Prijatelji Foruma
rscaffe.com | rakijaizkrnjeva.org | vivis.org.rs

Stranica je napravljena za 0.014 sekundi sa 23 upita.